• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Puzzle3D.pl z dnia 27.03.2020

I. Definicje

Użyte w Regulaminie oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży oferowanych przez nas Towarów i świadczenia usług drogą elektroniczną realizowanych w ramach sklepu internetowego;

1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.puzzle3d.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AR.Creative Agnieszka Rutkowska Photography a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

II. Postanowienia ogólne

2.1. Nieniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.puzzle3d.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.puzzle3d.pl prowadzony jest przez Agnieszkę Rutkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AR.Creative Agnieszka Rutkowska Photography zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6462164561, REGON: 363378183.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta klienta w ramach sklepu internetowego;
 2. Warunki i zasady dokonywanie elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
 3. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 4. Zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

2.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.puzzle3d.pl oraz pobrać go i sporządzać jego wydruk.

2.5. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w internetowym serwisie Sklepu internetowego.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Puzzle3D.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego w przypadku gdy Klient:

 1. Celowo podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów serwisu Sklepu internetowego.

3.5. Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona praw do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Puzzle3D.pl.

3.6. Klient zobowiązany jest do:

 1. Korzystania z serwisu Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.
 2. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści o charakterze bezprawnym, propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 3. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie szkodliwego, złośliwego oprogramowania lub urządzeń,
 4. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.puzzle3d.pl oraz dokonać wyboru Towaru podejmując w tym celu kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie Sklepu komunikaty i informacje.

4.2. Wybór zamawianych Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego dostępnego na stronie Sklepu.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego zatwierdzenia Zamówienia za pomocą przycisku „Potwierdzam zakup” – Klient ma możliwość zmiany wybranego Towaru oraz modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy użyć przycisku „Wstecz” i postępować zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, w końcowym etapie składania Zamówienia wyświetlone zostanie jego podsumowanie. Umożliwia ono Klientowi weryfikację poprawności danych dotyczących Zamówienia i zawiera informacje o:

 1. Przedmiocie zamówienia,
 2. Jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych produktów lub usług, w tym kosztach dostawy oraz dodatkowych kosztach (jeśli występują),
 3. Wybranej metodzie płatności,
 4. Wybranym sposobie dostawy,
 5. Czasie dostawy.

4.5. Ostateczna finalizacja (złożenie) Zamówienia następuje za pomocą przycisku „Potwierdzam zakup”

4.6. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Puzzle3D.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia nr …”, która zawiera wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Sposoby dostawy oraz koszty dostawy znaleźć można w zakładce „Sposoby i koszty dostawy”.

5.3. Termin realizacji zamówienia i dostawy wynosi od 2 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.puzzle3d.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie Klientowi na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia zamówienia wraz z fakturą VAT lub paragonem.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem odpowiedniej wysokości stawki).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

 1. Przelewem na numer konta bankowego w Nest Bank
 2. Płatnością w systemie Płatności Sky-Pay
 3. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

6.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Blue Media

6.4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas wysyłając informację na adres AR.Creative al. Piłsudskiego 43, 43-100 Tychy, telefonicznie pod numer +48 662 808 600 lub mailowo na adres kontakt@arcreative.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

7.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Puzzle3D.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7. Odbioru Towaru dokonamy na nasz koszt.

7.8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

8.1. AR.Creative Agnieszka Rutkowska Photography jako sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad.

8.2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego regulaminu należy kierować:

 1. Na piśmie na adres: AR.Creative al. Piłsudskiego 43, 43-100 Tychy
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@arcreative.pl

8.3. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy Towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8.4. AR.Creative Agnieszka Rutkowska Photography nie jest producentem dostępnych w Sklepie internetowym Towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty – szczegółowe warunki są wówczas określane w karcie gwarancyjnej (oświadczeniu gwarancyjnym) dołączanym do produktu. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient niezależnie od uprawnień z tytułu ustawowej rękojmi może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z ustawowych przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. AR.Creative Agnieszka Rutkowska Photography podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usnąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient może w każdym czasie powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@arcreative.pl.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1. Informujemy, że istnieją pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 1. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4, poz. 25 ze zm.).
 2. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4, poz. 25 ze zm.).
 3. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AR.Creative Agnieszka Rutkowska Photography a Klientem, który jest Konsumentem zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AR.Creative Agnieszka Rutkowska Photography a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego regulaminu z prawami Konsumenta i innymi postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

XII. Przetwarzanie danych osobowych

12.1. Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

12.2. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000)  informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

12.3. Administratorem Państwa danych jest: AR.Creative Agnieszka Rutkowska Photography, al. Piłsudskiego 43,43-100 Tychy. kontakt@arcreative.pl

12.4. Dane dostępowe i hosting

12.4.1. Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

12.4.2. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

12.5. Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

12.5.1. W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

12.5.2. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

12.6. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta

12.6.1. Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.

12.7. Przekazywanie danych

12.7.1. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

12.8. Przekazywanie danych firmie kurierskiej

12.8.1. Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.

12.8.2. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

12.9. E-Mail Newsletter

12.9.1. Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera. Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

12.9.2. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

12.10. Cookies i analityka internetowa

12.10.1. Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

 1. Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 2. Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
 3. Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
 4. Firefox™ https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 5. Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

12.10.2. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

12.10.3. Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

12.10.4. Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

12.10.5. Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

12.10.6. Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

12.10.7. Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

12.10.8. Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

12.10.9. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

12.10.10. Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

12.11. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

12.11.1. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i usunięcia tych danych.

12.11.2. W razie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, w razie żądania udzielenia informacji, sprostowania, blokowania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania ewentualnych udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

AR.Creative Agnieszka Rutkowska Photography

Al. Piłsudskiego 43

43-100 Tychy

kontakt@arcreative.pl

12.11.3. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

12.12. Prawo do wniesienia sprzeciwu

12.12.1. Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

12.12.2. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

12.12.3. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny